Bemutatkozás Új énekeskönyv Régi énekeskönyv Kapcsolat Letöltés A teljes korálkönyv letöltése

Régi Énekeskönyv

Előszó

Az „akkordos korálkönyv” ötlete több évvel ezelőttre nyúlik vissza. A Nagytemplomi gyülekezetben zenészként, valamint a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola ének és egyházi énektanáraként számtalanszor kértek fel lelkészek, pedagógus kollégák, ifivezetők, hittantanárok, bibliakör-vezetők, hogy egy-egy adott dicsérethez vagy zsoltárhoz írjak „néhány akkordot”, melyek segítségével – gitárral vagy zongorával - le tudják kísérni az osztály, illetve a csoport közös énekét. A kötet megszerkesztésének, létrehozásának a legfőbb ösztönzője Széles Csongor lelkipásztor volt, aki rádöbbentett arra, hogy mekkora igény van ezekre a harmonizációkra, és hogy érdemes lenne ezeket összegyűjteni és egy kiadványban megjelentetni.

2018 augusztusában a Református Tananyagfejlesztő Csoport (az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával) 200 példányban jelentette meg az Akkordos Korálkönyvet, amelyet a református iskolák országos tanévnyitóján mutattunk be először. A 200 próbakiadvány - alig pár hét alatt – lelkészeknél, kántoroknál, zenészeknél lelt gazdára. Az idén érkezett el az ideje annak, hogy bárki számára hozzáférhetővé váljon.

Miért is olyan népszerű napjainkban a harmóniák „akkordos” jelölésmódja (szándékosan nem használom a „gitár akkord” kifejezést, hiszen bármilyen akkordikus játékra alkalmas hangszer – például a zongora, orgona is - megfelelő erre a fajta kíséret módra)? A klasszikus képzettségű zenészek gyakran lenézik ezt a fajta lejegyzési módot, miközben jelen korunkban ez a legelterjedtebb és legkönnyebben értelmezhető összhangzattani jelrendszer, mellyel bármilyen bonyolult harmóniát papírra lehet vetni. A barokk korszakban a számozott basszus töltött be hasonló funkciót - mely ugyancsak egy nem kidolgozott, improvizatív, a kísérőhangszer feladatát segítő szisztéma -, de említhetnénk az összhangzattan-iskolákból jól ismert, fokszámokkal történő jelölési módot is. Ezeknél jóval közérthetőbb a betűkkel, számokkal történő akkordjelölés, hiszen kis gyakorlattal gondolkodás nélkül, első ránézésre megállapítható, milyen hangra épül a hangzat, milyen jellegű (Dúr, moll, szűkített, bővített), továbbá hogy milyen módosításokat tartalmaz. Az újabban íródott – az egyházi szóhasználatban sajnálatosan a degradáló „ifjúsági ének” elnevezéssel illetett - énekek népszerűsége is többek között annak köszönhető, hogy valamennyi kidolgozatlan kísérettel, csupán a dallam fölött megjelenő akkordjelzéssel lett ellátva, így a kottaolvasásban kevésbé járatos, ám az „akkordjátékot” jól ismerő hangszeresnek nem okoz gondot a kíséret improvizálása. Elmondható tehát, hogy igen időszerű egy olyan gyűjtemény megjelenése, melyben az 1948-as énekeskönyvünk népénekei is akkordkísérettel vannak ellátva.

A gyűjtemény gyakorlati segítséget kíván nyújtani az egyházi ének-, ének-, valamint hittantanároknak, énekvezetőknek, kántoroknak, lelkészeknek, keresztyén zenekaroknak és mindenkinek, aki ismeri és használja ezt a fajta jelölésmódot. Missziói célzattal bocsátjuk útjára az Akkordos korálkönyvet: egyfajta kulcsot szeretnénk adni a hangszeren játszani tudó fiataloknak és időseknek egyaránt, hogy újból felfedezhessék Református Énekeskönyvünk értékes énekkincsét.

Ahogy fentebb már kiderült, elsősorban gyülekezeti rétegalkalmakra (bibliaóra, ifi-foglalkozás, gyermekistentisztelet), illetve iskolai felhasználásra (egyházi ének-, ének-, hittanóra, stb.) készült ez a gyűjtemény, de természetesen a vasárnapi istentiszteleteken is alkalmazható.

Az akkordos korálkönyv – a hagyományos korálkönyv koncepcióját követve - kottaképpel együtt tartalmazza az összes kottával rendelkező dicséretet, minden versszakával együtt (összesen 210 db ének). A kiadvány természetesen úgy lenne teljes, ha az ad notam (más ének dallamára énekelt) énekek is szerepelnének benne, azonban ez már túllépné a praktikus terjedelmet, így ezek az énekek nem kerültek bele. A függelékben néhány népszerű, jól ismert, használatban lévő zsoltár is helyet kapott (36 db). Ha ezekhez hozzávesszük a kötet végén található Himnusz, Szózat és a Székely himnusz négy szólamban kidolgozott letétjét, akkor 249 db éneket számolhatunk össze.

A lejegyzés az 1948-as énekeskönyvünk jelöléseit, stílusát követi. A kis és nagy levegővételnyi szünetek a helyükön maradtak (a nagyobb levegővételeket – kottagrafikai okok miatt - ütemvonalak jelzik). Azonban azokon a helyeken, ahol az eredeti kottához képest máshogy éreztük a hangsúlyokat, az ütemvonalakat szaggatottá tettük. Továbbá azokat a vesszővel jelölt kis levegővételeket, melyek „megtartása” megszakítaná a dallamívet, zárójelbe tettük. A zárlatoknál minden indokolt helyen kiírásra került a diézis (a záróhangot megelőző hang kereszttel, illetve a feloldójellel történő módosítása). Az első versszakot követő további strófák formai értelmezését és a dallamra való ráéneklését segíti, hogy a versszakszövegek - a legtöbb esetben - dallamsoronként lettek egymás alá szerkesztve, illetve minden új sor – a 48-as énekeskönyvünk írásmódjához hasonlóan - nagybetűvel kezdődik. Továbbá az adott énekhez kapcsolódó valamennyi információ (a címben az ének sorszáma, kezdősora; a kotta jobb felső sarkában a dallam, az utolsó versszak alatt a szöveg forrása) fel van tüntetve. Bár az énekeskönyvünk kiadása óta sokat változott a magyar helyesírás szabályzata, e kiadványban konzekvensen megtartottuk az eredeti írásmódot.

Valamennyi ének kétféle harmonizációt kapott: a közvetlenül a kotta felett található félkövér akkordsor az „alap”, viszonylag könnyen játszható, míg a felette lévő általában egy kicsit bonyolultabb, sűrűbb, valamivel talán változatosabb. A kétféle kíséret közül mindenki kiválaszthatja a neki jobban tetszőt, de a kettőt természetesen váltogatni, kombinálni is lehet (érdemes azonban szem előtt tartani, hogy néhány alternatív harmonizáció az akkordok sűrűsége miatt kevésbé gitárszerű, inkább a billentyűsök tudják hasznosítani).

A legtöbb énekünk énekeskönyvünkben közölt hangneme – a gyakorlati tapasztalat alapján – kényelmetlen ambitust eredményez, elsősorban a magasabb hangok tekintetében, és ez – főleg egy reggeli, délelőtti istentiszteleten, áhítaton – igen nehéz feladatot jelent az éneklő közösség számára. Egy Debrecen Nagytemplomi ünnepi istentiszteleten a nagy létszámú gyülekezet és a kórus jelenléte miatt elmondható, hogy jóval könnyebben megy az „eredeti” magasságban történő éneklés, mint egy „átlagos”, kisebb létszámú istentiszteleten. Természetes, hogy magasabb lágéban zenei szempontból fényesebben szól a közös ének, ha az tényleg szépen, könnyedén szólal meg. Ha azonban a gyülekezet nem bírja ezt a magasságot, erőltetett, lélek nélküli éneklés lesz a végeredmény. Sokat lehetne azon vitatkozni, hogy Kodály országában vajon elvárható lenne-e, hogy vasárnap reggel 10 órakor két vonalas „d” hangokat énekeljen egy átlagos hangi adottságú gyülekezeti tag, de ennek gyakorlati szempontból nem sok értelme van. Bármilyen kisebb közösségben hatalmas minőség- és hangerőbeli különbséget érhetünk el, ha már csak egy nagy szekunddal mélyebben kísérünk egy-egy éneket. Általános tapasztalat, hogy ha kényelmesebb a hangnem, bátrabban megy a közös éneklés is és összességében ez a fő cél, a mi Urunk bátor és lelkes dicsérete az énekszó által! A kötetben szereplő énekek nagy része – fentebb említett okok miatt - „énekelhetőbb” magasságba, azaz mélyebbre lett transzponálva, ügyelve arra, hogy kerüljük az úgynevezett „sok bés” hangnemeket (Esz-, Asz-, B-dúr), melyek a gitárosoknak kényelmetlenséget okozhatnak. A legtöbb ének ambitusa így a kis „a”-tól a kétvonalas „c”-ig terjed. Véleményünk szerint ez a hangterjedelem egy átlagos hangi adottságokkal és képzettséggel rendelkező ember számára ideális, kényelmes regiszter. Ha valakinek mégsem fekszik a megadott hangnem, a kötet végén megtalálható transzponáló táblázat – illetve a gitáros a capo használatára utaló rubrikák - segítségével könnyen átírhatja, illetve magasabbra transzponálhatja az akkordokat.

Gyakori látvány az orgona vagy zongora kottatartóján, hogy egyszerre van kinyitva a négyszólamú korálkönyv és az énekeskönyv, hogy a kántor vagy tanár - tekintetével ingázva a két kötet között – a hangszeres kíséret mellett hangjával is tudja vezetni a közös éneklést. Ez nem könnyű feladat, nagyon jól kell ismerni a letétet és az egyes versszakok szövegét is ahhoz, hogy lendületesen menjen. Ezt a problémát, nehézséget igyekeztünk kikerülni azzal, hogy az akkordos korálkönyv valamennyi versszaka fölé odaírtuk az „alap” akkordsort (pontosan a szótagok fölé), megkönnyítve így az énekvezető és/vagy hangszeres dolgát. Egyszerűen megfogalmazva: a kottával rendelkező első versszakot követő strófák is be lettek akkordozva. Ha pedig valakinek a másik harmonizáció a szimpatikusabb, áttekintve a kottára egyből lehet olvasni az alternatív kíséretet.

Az első versszakokat követő strófák énekelhetőségének könnyítése végett vettük át azt a zsoltárrecitálás lejegyzésénél már régóta használt és bevált gyakorlatot, miszerint az előforduló hajlítások a szótagok aláhúzásával lettek jelölve, így emlékeztetve a zenészt, hogy hol is kell egy szótagra több hangot énekelnie az adott versszakban. További praktikus, „zenészbarát” eleme a kötetnek, hogy a hosszabb, kétoldalas énekek kivétel nélkül úgy lettek elhelyezve, hogy az első oldal a bal, a második pedig a jobb oldalon kapjon helyet, így kiküszöbölve a játék közben való lapozás problematikáját (egyetlen kivétel a függelékben található 119. zsoltár, melynek 88 versszaka természetesen nem fért el két oldalon). Az elsőre talán szokatlan spirálkötést indokolja, hogy nem kell „kitörni” a kötést, a kotta könnyedén kihajtható egy hagyományos kottaállványon vagy a zongora kottatartóján, az A4-es méret pedig a jó láthatóságot szolgálja (akár többen is játszhatnak, énekelhetnek egy könyvből).

A függelékben található, rövid magyarázattal ellátott akkordtáblázat valamennyi fontos akkord, valamint azok enharmónikus párjainak hangjait tartalmazza az ötvonalas rendszerben lekottázva, az akkordjátékhoz készített útmutató pedig segítséget adhat azoknak, akik most kezdenek ismerkedni e játéktechnika alapjaival. Ez a pár oldalnyi segédanyag nem kíván sem zeneelmélet, sem összhangzattan iskola lenni, csupán az elindulásban és a legalapvetőbb ismeretek megszerzésében akar némi támpontot, segítséget nyújtani. Ha a kedves olvasó mélyebben érdeklődik a téma iránt, akkor ajánljuk mindenekelőtt Dr. Kesztler Lőrinc: Összhangzattan, Ligeti György: Klasszikus összhangzattan, valamint Gárdonyi Zsolt – Hubert Nordhoff: Összhang és Tonalitás című könyveit.

Kívánjuk, hogy forgassák örömmel és haszonnal ezt a gyűjteményt Isten dicsőségére!

Debrecen, 2020 tavasza

Vad Péter Zsigmond

Kiegészítés az 2021. decemberi online kiadáshoz:

Az online megjelenés előtt az Akkordos Korálkönyv valamennyi tétele átnézésre került. Kisebb, szöveggel kapcsolatos javítások mellett több ének harmóniamenete – akkordmenete – is javításon, változtatáson esett át.

Debrecen, 2021 ősze

Vad Péter Zsigmond

I. Dicséretek

151. Uram Isten, siess - 152. Szent Isten, noha néked Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
157. Könyörülj rajtunk Úr Isten! - 158. Ha te meg nem tartasz, Uram Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
159. Atya, Fiú, Szentlélek - 160. Minden teremtett állatok Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
161. Siess keresztyén Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
162. Im béjöttünk nagy örömben Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
163. Örvend mi szívünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
164. Kegyes Jézus, itt vagyunk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
165. Itt van Isten köztünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
166. Urunk Jézus, fordulj hozzánk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
167. Jöjj mondjunk hálaszót Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
168. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
171. Megáll az Istennek Igéje - 172. Szűkölködünk nagy mértékben - 174. Atya, Fiú, Szentlélek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
176. Szent, szent, szent a Seregeknek Ura! - 177. Urunk, irgalmazz nékünk! -178. Dicsőség az Atyának Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
183. Istennek Báránya - 184. Krisztus, ártatlan Bárány Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
185. Krisztus feltámadott - 192. Adj békességet, Úr Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
195. Áldjuk Istent, végével Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
196. Mondjatok dícséretet Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
200. Ó, maradj kegyelmeddel Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
205. Ne szállj perbe én vélem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
206. Én Istenem! Sok nagy bűnöm Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
207. Seregeknek hatlamas nagy királya Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
209. Tökéletes volt minden tekintetben Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
210. Ó áldandó Szentháromság Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
213. Mindenható Úr Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
215. Eltévedtem mint juh Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
217. Bűnösök hozzád kiáltunk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
218. Életünknek rendibe Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
220. Bocsásd meg Úr Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
225. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
226. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
228. Jehova, csak néked éneklek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
229. Hű pásztorom vezesd a te árva nyájadat Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
230. Áll a Krisztus szent keresztje Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
233. Úr Isten, te tarts meg minket Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
234. Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
235. Hallgass meg minket, nagy Úr Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
236. Mindenek meghallják és jól megtanulják Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
237. Reménységemben hívlak, Uram isten! Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
238. Teremtő Istenünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
239. Úr Jézus hozzád kiáltok Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
240. Ó én két szemeim, ti az Úrra nézzetek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
241. Szent vagy örökké, Atya Úr Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
242. Téged Úr Isten, mi keresztyének Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
243. Téged, ó Isten, dícsérünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
244. Áldott légy, örök Úr Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
251. Meghódol lelkem tenéked nagy Felség Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
252. Mennyei seregek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
254. Mindenkoron áldom az én Uramat Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
255. Mely igen jó az Úr Istent dícsérni Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
256. Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
257. Ne hagyj elesnem, felséges Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
258. Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
260. Szent Dávid próféta éneklő könyvének Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
263. Mikoron Dávid nagy búsultában Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
264. Áldjad én lelkem, a dicsőség erős királyát Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
265. Hagyjad az Úr Istenre Te minden utadat Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
267. Mire bánkódol, ó, te, én szívem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
270. Légy csendes szívvel és békével Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
271. Mint Isten akarja, legyen Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
272. Mind jó amit Isten tészen Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
273. Az Úr Istent magasztalom Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
274. Ki Istenének átad mindent Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
275. Az Úr Isten az én reménységem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
276. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
277. Gondviselő jó Atyám vagy Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
278. Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
282. Nékünk születék mennyei király Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
286. Jer, dícsérjük az Istennek Fiát Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
293. Jézus, ó mi Idvezítőnk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
294. Jézus, vígasságom Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
295. Jézusom, ki árva lelkem - 296. Szép tündöklő hajnalcsillag Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
298. Jer Krisztus népe nagy vígan Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
299. Jézus hív, bár zúg, morajlik Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
300. Lelkem drága Jézusa Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
301. Új világosság jelenék Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
302. Ó, népeknek megváltója Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
303. Jöjj, népek Megváltója Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
310. Küldé az Úr Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
311. Szent Ézsaiás így ír Krisztusnak Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
312. Várj, ember szíve készen! Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
313. Dícsérd Istent, keresztyénség Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
314. Jézus, születél idvességünkre Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
315. Krisztus Urunknak áldott születésén Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
316. Az Istennek szent angyala Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
317. Jer, dícsérjük e szent napon Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
318. Jer, mindnyájan örüljünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
320. Ez nap nékünk dícséretes nap Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
326. Dícsőség mennyben az Istennek! Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
327. Ó, jöjjetek, hívek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
328. Jőjjetek Krisztust dícsérni Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
329. Itt állok jászolod felett Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
330. Örvendezzen már e világ Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
335. Ó ártatlanság Báránya Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
337. Paradicsomnak te szép élő fája Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
338. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
339. Jézus, Istennek Báránya Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
340. Te drága Jézus, mi történt tevéled Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
341. Ó Krisztusfő, te zúzott Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
342. Jézus, világ Megváltója Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
343. Ó Krisztus, láttam szenvedésed Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
344. Királyi zászlók lobognak Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
345. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
346. Győzhetetlen én kőszálam Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
350. Feltámadt a mi életünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
351. Emlékezzünk ez napon Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
352. Krisztus ím feltámada Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
353. Krisztus feltámada Igazságunkra Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
354. A Krisztust megfeszíték Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
356. Felvirradt áldott szép napunk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
357. Jézus, én bizodalmam Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
358. A Krisztus mennybe felméne Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
362. Ébredjél fel, világ, bűneidből Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
363. Jön a harag napja lánggal Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
364. Ments meg Uram, engem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
366. Az én időm, mint a szép nyár Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
367. Emeljük Jézushoz szemünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
368. Jövel Szentlélek Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
369. Jővel, Szentlélek Úr Isten, Lelkünknek vígassága Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
370. Jővel, Szentlélek Úr Isten, Töltsd bé szíveinket épen Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
371. Jézus Krisztus, egy Mesterünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
372. Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
373. Jővel, teremtő Szentlélek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
378. Adjunk hálát mindnyájan Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
379. Emlékezzél, Úr Isten, híveidről Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
380. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
386. Emlékezzél, mi történék, Uram, mirajtunk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
387. Úr Isten, légy most mivelünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
388. Hallgasd meg, Jézus Krisztus Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
389. Jővel, légy vélünk, Úr Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
390. Erős vár a mi Istenünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
391. Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
392. Az egyháznak a Jézus a fundámentuma Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
394. Térj magadhoz, drága Sion Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
395. Isten szívén megpihenve Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
397. Ó, Sion, ébredj Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
398. Úr lesz a Jézus mindenütt Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
399. Imhol vagyok, édes Uram, Istenem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
400. Hagyjátok el, hív keresztyének Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
402. Ó, örök hatalmú mennyei szent Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
403. Szomorú a halál a gyarló embernek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
404. Jaj, mely hamar múlik világ dicsősége Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
405. Minden ember csak halandó Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
406. Én Istenem, benned bízom Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
408. Seregeknek szent Istene Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
412. Porok vagyunk, porrá lészünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
415. Jer, temessük el a testet Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
416. Krisztus én életemnek Te vagy reménysége Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
419. Már elmégyek az örömbe Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
420. Életemnek végső napján Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
421. Tudom: az én Megváltóm él Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
422. Hadd menjek, Istenem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
425. Ó, Ábrahám Ura Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
426. Már keresztem vállra vettem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
434. Vezess, Jézusunk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
436. Örülj, szívem, vígadj lelkem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
445. Szólsz hozzám, Istenem - 447. Uram, bocsássad el Szolgádat békével Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
450. Drága dolog az Úr Istent dícsérni Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
454. Ez a világ csak baj halma Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
455. Testvérek, menjünk bátran Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
456. Hatalmas Isten, könyörgünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
457. Ó Jézus, árva csendben Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
458. Aki értem megnyíltál Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
459. Az Isten Bárányára letészem bűnöm én Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
460. Amint vagyok, sok bűn alatt Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
461. Bár bűn és kín gyötör Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
462. Csak vezess, Uram végig és fogd kezem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
463. Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
464. Jőjj, királyom, Jézusom Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
465. Szelíd szemed, Úr Jézus Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
466. Rád tekint már hitem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
467. Mily jó, ha bűntől már szabad Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
468. Zengd Jézus nevét, zengd világ Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
469. Jézus, nyájas és szelíd Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
470. Úr Jézus, nézz le rám Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
471. Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
474. Istennel járni, lakozni - 475. Imádkozzatok és buzgón kérjetek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
476. Siess nagy Úr Isten én segítségemre Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
478. Ó irgalmas Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
479. Hinni taníts, Uram, kérni taníts Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
483. Mennybéli felséges Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
485. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
486. Szívem megalázván, tehozzád megyek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
487. Magasztallak én, téged Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
488. Szent vagy szent vagy, szent vagy Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
489. Örök élet reggele Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
500. Krisztus, ki vagy nap és világ Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
501. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
502. Fölkelt immár a szép hold Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
503. Már nyugosznak a völgyek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
510. Ó lelkem szent nap sugara! Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
511. Maradj velem, mert mindjárt este van Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
512. Szólj, szólj hozzám, Uram Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
Himnusz Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
Székely himnusz Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
Szózat Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés

II. Zsoltárok

001. Aki nem jár hitlenek tanácsán Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
008. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
019. Az egek beszélik és nyilván hirdetik Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
023. Az Úr énnékem őríző pásztorom Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
024. Az Úr bír ez egész földdel Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
025. Szívemet hozzád emelem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
030. Dícsérlek, Uram, tégedet Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
032. Ó, mely boldog az oly ember éltébe' Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
033. Nosza istenfélő hívek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
035. Perelj, Uram, perlőimmel Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
038. Haragodnak nagy voltában Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
042. Mint szép híves patakra Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
046. Az Isten a mi reménységünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
047. No minden népek, örvendezzetek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
050. Az erős Isten, uraknak Ura Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
065. A Sionnak hegyén, Úr Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
066. Örvendj egész föld az Istennek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
068. Hogyha felindul az Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
077. Az Istenhez az én szómat Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
080. Hallgasd meg, Izrael pásztora Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
081. Örvendezzetek az erős Istennek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
084. Ó seregeknek Istene Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
089. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
090. Tebenned bíztunk eleitől fogva Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
096. Énekeljetek minden népek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
099. Az Úr országol és regnál nagy jól Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
105. Adjatok hálát az Istennek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
114. Hogy Izráel kijött Egyiptomból Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
119. Az oly emberek nyilván boldogok Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
130. Tehozzád teljes szívből Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
133. Ímé, mily jó és mily nagy gyönyörűség - 134. Úrnak szolgái mindnyájan Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
135. Áldjátok az Úr nevét Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
136. Dícsérjétek az Urat, Mert ő jókedvet mutat Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
138. Dícsér téged teljes szívem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
140. Szabadíts meg engem, Úr Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
150. Dícsérjétek az Urat Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés