Bemutatkozás Új énekeskönyv Régi énekeskönyv Kapcsolat

Új Énekeskönyv

Előszó

A régi, 1948-as Református Énekeskönyvünkhöz készült Akkordos Korálkönyv 2018. évi első megjelenésekor a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága már javában dolgozott egyházunk új Énekeskönyvén, így a terv már akkor, sőt jóval korábban is megfogalmazódott: az Akkordos Korálkönyv mintájára szeretnénk elkészíteni az Új Énekeskönyv „letéteit” is. Mivel az Énekeskönyv valamennyi énekéhez készül majd kíséret, a nagy terjedelem miatt a korábbi Akkordos Korálkönyv papíralapú, spirálkötéses kiadása szóba sem jöhetett, így helyette az online felületen történő megjelenés mellett döntöttünk. A másik indokunk pedig az volt, hogy mindenki számára elérhetővé és letölthetővé szerettük volna tenni a honlap tartalmát.

2021 elején el is kezdődött a munka, melynek már az előkészítő időszakában megfogalmazódtak újabb és újabb fejlesztési ötletek, melyek reményeink szerint még inkább segíthetik az új Református Énekeskönyv megismerését és használatba vételét. A koralkonyv.hu honlap „Új Énekeskönyv” részében tehát megtalálható lesz:

1. az Énekeskönyvben szereplő valamennyi ének – az első versszakhoz társított - kottája, valamint további versszakai, melyek kétféle akkordkísérettel (harmonizálással) lettek ellátva,

2. minden ének első versszakának hangfelvétele, egyszerű zongora kísérettel

3. minden énekhez négy szólamban kidolgozott orgonaletét, mellyel az orgonistáknak szeretnénk segítséget nyújtani

4. minden orgonaletét hangfelvétele, mely a Debreceni Református Nagytemplom híres Aquincum orgonáján készül

A továbbiakban ezeket az elemeket szeretnénk külön-külön górcső alá venni.

1. Miért is olyan népszerű napjainkban a harmóniák „akkordos” jelölésmódja? Miért érdemes ezzel a jelölésmóddal is foglalkozni? Mi célt szolgálnak ezek a letétek? Ezekre a kérdésekre már a 2018-as Akkordos Korálkönyv előszavában is igyekeztünk választ adni:

„A klasszikus képzettségű zenészek gyakran lenézik ezt a fajta lejegyzési módot, miközben jelen korunkban ez a legelterjedtebb és legkönnyebben értelmezhető összhangzattani jelrendszer, mellyel bármilyen bonyolult harmóniát papírra lehet vetni. A barokk korszakban a számozott basszus töltött be hasonló funkciót - mely ugyancsak egy nem kidolgozott, improvizatív, a kísérőhangszer feladatát segítő szisztéma -, de említhetnénk az összhangzattan-iskolákból jól ismert, fokszámokkal történő jelölési módot is. Ezeknél jóval közérthetőbb a betűkkel, számokkal történő akkordjelölés, hiszen kis gyakorlattal gondolkodás nélkül, első ránézésre megállapítható, milyen hangra épül a hangzat, milyen jellegű (Dúr, moll, szűkített, bővített), továbbá hogy milyen módosításokat tartalmaz. Az újabban íródott – az egyházi szóhasználatban sajnálatosan a degradáló „ifjúsági ének” elnevezéssel illetett - énekek népszerűsége is többek között annak köszönhető, hogy valamennyi kidolgozatlan kísérettel, csupán a dallam fölött megjelenő akkordjelzéssel lett ellátva, így a kottaolvasásban kevésbé járatos, ám az „akkordjátékot” jól ismerő hangszeresnek nem okoz gondot a kíséret improvizálása…

…a gyűjtemény gyakorlati segítséget kíván nyújtani az egyházi ének-, ének-, valamint hittantanároknak, énekvezetőknek, kántoroknak, lelkészeknek, keresztyén zenekaroknak és mindenkinek, aki ismeri és használja ezt a fajta jelölésmódot…

…egyfajta kulcsot szeretnénk adni a hangszeren játszani tudó fiataloknak és időseknek egyaránt, hogy újból felfedezhessék Református Énekeskönyvünk értékes énekkincsét…

…elsősorban gyülekezeti rétegalkalmakra (bibliaóra, ifi-foglalkozás, gyermekistentisztelet), illetve iskolai felhasználásra (egyházi ének-, ének-, hittanóra, stb.) készült ez a gyűjtemény, de természetesen a vasárnapi istentiszteleteken is alkalmazható.”

A honlapra feltöltött minden egyes ének az új Református Énekeskönyvben megjelent kottakép és szöveg alapján lett szerkesztve, azt vettük mintául. Minimális változtatásokat – például az ütemvonalakat szaggatottá tételét az érthetőbb hangsúlyozás kedvéért – ritkán hajtottunk végre és az információs „gomb” alatt ezekre mind magyarázatot találhat a kedves látogató. A kották tördelése – a gyakorlati használhatóság miatt – természetesen nem minden esetben azonos az eredeti lenyomattal. A jobb felső sarokban található énekkel kapcsolatos információk (szerzők, megjelenés, stb.) megtalálhatók az akkordos letétekben is.

Valamennyi ének kétféle harmonizációt kapott: a közvetlenül a kotta felett található félkövér akkordsor az „alap”, viszonylag könnyen játszható, míg a felette lévő általában egy kicsit bonyolultabb, sűrűbb, valamivel talán változatosabb. A kétféle kíséret közül mindenki kiválaszthatja a neki jobban tetszőt, de a kettőt természetesen váltogatni, kombinálni is lehet. A régi énekeskönyvünkben is megtalálható énekek harmóniáit az Akkordos Korálkönyv e honlapra készült javított verziójából emeltük át, tehát azok – nagyrészt – azonosak. A harmóniák sűrűségét – főleg a vastagon kiemelt akkordsorban – igyekeztünk minél „levegősebbre”, gitárosok számára is könnyen játszhatóra megírni (itt szeretnénk kiemelni, hogy az akkordos letétek nem orgonára íródtak, hiszen a négy szólamú orgonakorálokhoz képest ritkább harmónizáció nem igazán orgonaszerű! Kiemelt cantus firmus játék esetén (bal kéz = harmónia; jobb kéz = dallam) azonban – megfelelő regisztráció mellett - viszonylag jól használhatóak egyes letétek. Legtöbb esetben alaphármasokat, azok megfordításait és néhány – általában átmenő jellegű – négyeshangzatot használtunk, így például a romantika korszakában írt dallamok legfeljebb a másik letétben lettek a korszak jellegzetes hangzataival megharmónizálva. Mivel nem négyszólamú kidolgozásról van szó, hanem egy improvizatív kíséretmódról, az akkordok meghatározásánál arra ügyeltünk, hogy a basszus és a szoprán szólamok között ne forduljon elő oktáv-, vagy kvintpárhuzam (néhány esetben a zárlati harmónia és az azt követő akkord között előfordul oktáv párhuzam a szélső szólamok között, azonban az kevésbé hat zavaróan). A többi szólam kezelésében – ahogyan a barokk kor continuo játékmódjában is – nagyobb a szabadság, kevésbé kötik a hangszerest a szabályok.

Minden ének akkordos letéténél található egy információs „gomb” mely tartalmazza az ének régi énekeskönyvbeli sorszámát, esetleg még egyéb megjegyzéseket. Az énekek – ahogy már fentebb említettük – egyenként letölthetőek, nyomtathatóak és nem csak személyi számítógépen, hanem tableten, vagy akár mobiltelefonon is gyakorlatban jól használható formátumban állnak rendelkezésre.

Örömmel láttuk, hogy az új énekeskönyv szerkesztőbizottsága ügyelt arra, hogy a hangilag képzetlen gyülekezeti tagok számára is énekelhető magasságokba – hangnemekbe – transzponálják az egyes énekeket (talán ebben közrejátszhatott az Akkordos Korálkönyv is, melyben az énekek nagy része szekunddal vagy akár egy terccel is mélyebb hangnemet kapott). Mivel az akkordos letétek elsősorban kisebb közösségek éneklésének a segítésére készültek (lásd fentebb), a hangmagasságot ehhez mérten választottuk meg: valahol megmaradt az eredeti – azaz az új énekeskönyv által közölt - hangnem, valahol mélyebb fekvést választottunk. Ha valakinek mégsem szimpatikus a megadott hangnem, a honlap függelékében megtalálható transzponáló táblázat – illetve a gitáros a capo használatára utaló rubrikák - segítségével könnyen átírhatja, illetve magasabbra, vagy éppen mélyebbre transzponálhatja az akkordokat.

Gyakori látvány az orgona vagy zongora kottatartóján, hogy egyszerre van kinyitva a négyszólamú korálkönyv és az énekeskönyv, hogy a kántor vagy tanár - tekintetével ingázva a két kötet között – a hangszeres kíséret mellett hangjával is tudja vezetni a közös éneklést. Ez nem könnyű feladat, nagyon jól kell ismerni a letétet és az egyes versszakok szövegét is ahhoz, hogy lendületesen menjen. Ezt a problémát, nehézséget igyekeztünk kikerülni azzal, hogy az egyes énekek valamennyi versszaka fölé odaírtuk az „alap” akkordsort (pontosan a szótagok fölé), megkönnyítve így az énekvezető és/vagy hangszeres dolgát. Egyszerűen megfogalmazva: a kottával rendelkező első versszakot követő strófák is be lettek akkordozva. Ha pedig valakinek a másik harmonizáció a szimpatikusabb, áttekintve a kottára egyből lehet olvasni az alternatív kíséretet. Az első versszakokat követő strófák énekelhetőségének könnyítése végett vettük át azt a zsoltárrecitálás lejegyzésénél már régóta használt és bevált gyakorlatot, miszerint az előforduló hajlítások a szótagok aláhúzásával lettek jelölve, így emlékeztetve a zenészt, hogy hol is kell egy szótagra több hangot énekelnie az adott versszakban.

A függelékben található transzponáló táblázat mellett rövid magyarázattal ellátott akkordtáblázatot is találunk, melyben valamennyi fontos akkordot, valamint azok enharmónikus párjainak hangjait tartalmazza az ötvonalas rendszerben lekottázva. Az akkordjátékhoz készített útmutató pedig segítséget adhat azoknak, akik most kezdenek ismerkedni e játéktechnika alapjaival. Ez a pár oldalnyi segédanyag nem kíván sem zeneelmélet, sem összhangzattan iskola lenni, csupán az elindulásban és a legalapvetőbb ismeretek megszerzésében akar némi támpontot, segítséget nyújtani. Ha a kedves olvasó mélyebben érdeklődik a téma iránt, akkor ajánljuk mindenekelőtt Dr. Kesztler Lőrinc: Összhangzattan, Ligeti György: Klasszikus összhangzattan, valamint Gárdonyi Zsolt – Hubert Nordhoff: Összhang és Tonalitás című könyveit.

2. Minden akkordos letét oldalán megtalálható egy lejátszó funkció, melynek segítségével az ének első versszakát lehet meghallgatni. Ezzel elsősorban a „kottát” kevésbé ismerő zenészeknek, énekeseknek, gyülekezeti tagoknak szeretnénk segítséget nyújtani az énekek megismeréséhez, megtanulásához. Ebből következik, hogy a kíséret – mely minden esetben a vastagon kiemelt harmóniákra épül – a lehető legegyszerűbb, hogy ne terelje el a figyelmet magáról az énekről. A lejátszás mellett tekerni is lehet az egyes hangfájlokon belül, így nem kell az egész énekeket végighallgatnunk, ha csak az utolsó sort szeretnénk a felvétel segítségével gyakorolni.

Az énekek tempója, előadásának stílusa, és a szünetek, megállások hosszának - a kottához képest történő - betartása/nem betartása okozta a legtöbb fejtörést a felvételek készítésénél. A probléma természetesen már régóta jelen van egyházunkban is: gyakran még egy településen belül is más-más tempóban, különböző hosszúságú levegővételekkel hangzanak el a zsoltárok és dicséretek a szomszédos gyülekezetekben. Valahol tempóban marad a levegővétel szünete is, valahol pedig teljesen kiesik a tempóból az éneklés a „koronás szünet” meghatározhatatlan hossza miatt. Fentebb már többször utaltunk rá, hogy az akkordos gyűjtemény elsősorban kisebb közösségek énekének a segítésére íródott, így az általunk felvett énekek tempója is általában gyorsabb, lendületesebb, mint amit templomi istentiszteleteinken megszokhattunk. A levegővételnyi szüneteket a legtöbb esetben a kotta alapján igyekeztünk kivitelezni, azonban azokon a helyeken, ahol egyszerűen nincs idő elég levegőt venni, vagy formailag idegenül szól, ott eltértünk a kottától és a „hagyomány”, valamint az általunk jónak gondolt gyakorlat szerint oldottuk meg a továbbmenetelt. Természetesen ügyeltünk arra is, hogy a parlando, rubato éneklésmódot igénylő énekeinket valóban szabadabban, szöveg szerint vegyük fel (ez az éneklésmód nagy tömegben - mondjuk egy vasárnap délelőtti istentiszteleten – természetesen nehezebben kivitelezhető).

A felvételek házi stúdióban készültek. A cél nem egy CD minőségű hanganyag elkészítése volt, hanem – ahogy korábban már írtuk – egy használható segédanyag létrehozása. Ezúton köszönöm meg Dr. Tóth Anikónak, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara egyházzene tanárának, - volt tanáromnak - a munkáját, aki mint énekes működött közre a felvételeken és tanácsaival nagyban segítette a munkafolyamatot.

3. Mivel orgonakíséreteket tartalmazó korálkönyv még nem készült az új Református Énekeskönyv egyes énekeihez – csupán ajánlások jelentek meg -, szerettük volna az orgonisták dolgát is megkönnyíteni azzal, hogy az akkordos letétekkel párhuzamosan számukra megszerkesztett kíséretet is közreadunk. A legizgalmasabb feladat mindig is a kidolgozott letétek elkészítése, hiszen a vázlatosan, akkordokkal lejegyzett kíséret itt kerül kidolgozásra.

Stílus tekintetében J. S. Bach koráljaiból levont tanulságok, összhangzattani szabályok a mérvadóak, azonban mozgás, harmóniasűrűség tekintetében az itt közöltek általában jóval egyszerűbbek és így talán könnyebben is játszhatóak, blattolhatóak. A reneszánsz és a barokk korban keletkezett énekeket főleg a barokk harmóniavilág elemei jellemzik, míg a később keletkezett énekek – például a romantika korszakában keletkezett melódiák – már konzekvensebben tartalmazzák koruk összhangzattani stílusjegyeit. Azokat a dallamokat, melyeknek kísérete közismert és maga a szerző komponálta, megtartottuk és orgonára alkalmazva lényegi változtatás nélkül közöljük (lásd. pl.: E. Elgar: Hálás szívvel áldunk). Összességében nem célunk tehát az énekek zenetörténeti korszakokba való összhangzattani – vaskalapos – besorolása, beskatulyázása…a szerzői szabadság és fantázia az, ami a letétek végső formáját alakítja.

Terveink szerint a jövőben egy énekhez többféle stílusban, több szerző által komponált letét is elérhető lesz. Ezúton szeretnénk megköszönni Prof. Dr. h.c. Gárdonyi Zsolt támogatását és engedélyét, hogy az általa komponált változó szólamszámú letétek is megjelenthetnek a honlapon!

Az orgonaletétek lejegyzésének egyik fontos újítása, hogy a kotta mellett az énekek szövege is megtalálható valamennyi versszakával. Ily módon a kántor – szükség esetén - énekhangjával is könnyedén tudja vezetni a gyülekezet énekét, nem kell az énekeskönyv és a korálkönyv között ingáznia tekintetével. Szerkesztésnél ügyeltünk arra, hogy a két kottasor közé legfeljebb három versszak kerüljön (ez még nem zavarja a zenei anyag olvashatóságát), illetve hogy a további versszakok sorainak elrendezése szinkronban legyen a kottasorok elrendezésével.

Az akkordos letétekhez hasonlóan a hajlítások a további versszakokban is aláhúzással vannak jelölve, tovább könnyítve ezzel az éneklő kántor munkáját.

4. Fontosnak tartjuk, hogy a négyszólamú orgonaletéteket ne csak belső hallás, vagy hangszer segítségével ismerhesse meg, illetve tudja véleményezni a kedves látogató (ez utóbbi ugyanis igen körülményes is lehet, ha például otthon nem áll rendelkezésre megfelelő hangszer). Ezért minden egyes kíséret meg is hallgatható a Debreceni Református Nagytemplom csodás orgonájának a hangján. Ily módon mindenki hamar eldöntheti, érdemes-e komolyabban foglalkoznia az egyes letétekkel. A korábban már tárgyalt „énekes” felvételekkel összehasonlítva ezek az „orgonás” versszakok tempójukat tekintve valamivel lassabbak, méltóságteljesebbek. Ez a tempóválasztás köszönhető a Nagytemplom hatalmas belső terének, akusztikájának, valamint annak, hogy templomi körülmények között nagyobb gyülekezetet kísér a hangszerjátékos, mint egy rétegalkalmon.

A honlap 2021 decemberében történő megnyitásával teljes egészében elérhetővé vált a régi énekeskönyvhöz készült Akkordos Korálkönyv, valamint elkészült az új énekeskönyv 201-302. énekeinek a hang és kotta anyaga. A munka folyamatos és viszonylag lassan halad, mivel egy énekhez két letétet és két felvételt kell elkészíteni, de az Úristen segítségében és támogatásában bízva egyszer remélhetőleg teljes lesz a gyűjtemény.

Kívánjuk, hogy minél többen leljék örömüket az Énekeskönyv felfedezésében és e honlap tartalmában!

2021. adventje

Vad Péter Zsigmond

I. Zsoltárok

I.1 Genfi zsoltárok Akkordos Orgonaletét
I.2 Zsoltárdicséretek Akkordos Orgonaletét

II. Dicséretek

II.1 Az istentisztelet

II.1.1 Kezdőénekek Akkordos Orgonaletét
201. Urunk Jézus, fordulj hozzánk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
202. Kegyes Jézus, itt vagyunk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
203. Hozzád jövök, ó, Mesterem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
204. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
205. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
206. Egek nagy Királya, magasztalunk téged Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
207. Nagy Isten, néked zeng az ének Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
208. Jöjj, mondjunk hálaszót Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
209. Úr Jézus, mely igen drága Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
210. Ó, mely boldog ember az Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
211. Szent Isten, noha néked Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
212. Úr Isten, mi sok szükséget Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
213. Ó, Úr Isten, légy közöttünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
214. Nem vagyunk mi magunkéi Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.1.2 Főénekek Akkordos Orgonaletét
221. Adjunk hálát mindnyájan Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
222. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
223. Meghódol lelkem tenéked, nagy Felség Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
224. Ím, béjöttünk nagy örömben Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
225. Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
226. Felséges Isten, nagy nevedet áldom Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
227. Siess, keresztyén, lelki jót hallani Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
228. Jer, Krisztus népe, nagy vígan Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
229. Járuljunk mi Istennek ő szent Fiához Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
230. Hallgass meg minket, nagy Úr Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
231. Könyörögjünk Istennek ő Szentlelkének Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
232. Felséges Isten, mennybéli Teremtőnk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
233. Eljött hozzánk az üdvösség Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
234. Emlékezzél, Úr Isten, híveidről Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
235. Fordítsd, Úr Isten, kegyes füleidet Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
236. Meghagytad nékünk, Úr Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
237. Teremtő Istenünk! Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
238. Eltévedtem, mint juh Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
239. Kegyelmes Isten, kinek kezében Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
240. Magasztalunk égi fénynél Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
241. Tökéletes volt minden tekintetben Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
242. Ó, sereknek Hatalmas királya Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
243. Ó, könyörgést meghallgató Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
244. Imádandó Isten, e széles föld néked Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
245. Uram, téged tisztellek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
246. Urunk, ez a hála napja Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
247. Dicsérjük Istent! Mind, ki féli itt lent Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
248. Mind adjon hálát Istennek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
249. Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
250. Zengd Isten nevét Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
251. Úr lesz a Jézus mindenütt Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
252. Hálás szívvel áldunk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.1.3 Könyörgések, fohászkodások Akkordos Orgonaletét
261. Uram Isten, siess minket megsegíteni Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
262. Ha te meg nem tartasz, Uram Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
263. Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
264. Jövel, ó, áldott Szentlélek! Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
265. Istennel járni, lakozni Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
266. Szűkölködünk nagy mértékben Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
267. Urunk, irgalmazz nékünk! Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
268. Istennek Báránya Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
269. Krisztus, ártatlan Bárány Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.1.4 Záróénekek Akkordos Orgonaletét
281. Mondjatok dicséretet Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
282. Hálát adunk neked, örök Úr Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
283. Áldott az Úr Isten örökké a mennyben Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
284. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
285. Hálaadásunkban rólad emlékezünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
286. Fényességes mennybéli nagy Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
287. Adjunk hálákat az Atya Istennek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
288. Áldjuk Istent végével Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
289. Ó, maradj kegyelmeddel Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
290. Vezess, Jézusunk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
291. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
292. Uram, bocsássad el Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
293. Uram, bocsásd el népedet békével Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
294. Hirdetvén az Úr halálát Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
295. Tartsd meg e gyülekezetnek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
296. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
297. Tarts meg, Urunk, szent igédben! Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
298. Adj békét a mi időnkben Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
299. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
299. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme - alternatív ritmussal Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
300. Dicsőség az Atyának Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
301. Dicsőség légyen Atyának Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
301. Dicsőség légyen Atyának - kánon Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
302. Dicsőség légyen Atyának Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés

II.2 Hitünk alapjai

II.2.1 Szentírás Akkordos Orgonaletét
311. Csak egyedül a Szentírás Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
312. Uram, a te igéd nekem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
313. Megáll az Istennek igéje Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
314. Emeld fel szíved, füled nyisd meg Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
315. Boldogok, akik lelki szegények Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.2.2 Hitvallás Akkordos Orgonaletét
321. Hiszek a mennybéli egy Istenben Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
322. Hiszek egy Istenben, Hatalmas Atyában Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
323. Hiszünk egy Istenben, mennyei Atyánkban Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
324. Hiszünk egy Istenben, mennyei Atyánkban Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
325. Uram, kegyes indulatomban Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
326. Mindenható Úr Isten, mi, bűnös emberek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
327. Hisszük: az Úr világ ura Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.2.3 Imádság Akkordos Orgonaletét
331. Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
332. Mennybéli felséges Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
333. Mi Atyánk, ó, kegyes Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
334. Imádkozzatok és buzgón kérjetek! Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.2.4 Keresztség Akkordos Orgonaletét
341. A keresztségben elpecsételtettünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
342. Úr Isten, kérünk tégedet Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
343. Ó, örök Isten! Ki Atyánk vagy nékünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
344. Szenteltessék, Uram, a te szent neved Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
345. Jöjj, térj be, kapum tárva! Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
346. Úr Jézus, üdvösség fejedelme Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
347. Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.2.5 Úrvacsora Akkordos Orgonaletét
354. Készülj Urad elé, lelkem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés

II.3 Az egyházi év

II.3.1 Advent ideje Akkordos Orgonaletét
373. Csillagoknak teremtője Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
376. Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
379. Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
384. Áldott az egek Ura Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
388. A jöttöd miként várjam Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
391. A sötétség szűnni kezd már Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.3.2 Karácsony Akkordos Orgonaletét
402. Teljes e széles világban Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
405. A mennyből jöttem hozzátok Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
411. Csillagfényes éjszakán Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
413. Istennek szent Fia Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
415. Hadd zengjen énekszó/In dulci iubilo Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
416. Halld, mint zeng az egész ég Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.3.3 Óév-Újév Akkordos Orgonaletét
433. Az esztendő fordulóján Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
435. Új esztendő virradott Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.3.4 Vízkereszt ideje Akkordos Orgonaletét
442. Gonosz, kegyetlen Heródes Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
452. Ki utánam jön, szól az Úr Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
454. Krisztus, jóságos főpapunk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.3.5 Böjt ideje Akkordos Orgonaletét
466. Atyám kegyelmezz, Atyám irgalmazz Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
470. Hatalmas Isten, könyörgünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
471. Kegyelmezz meg nékünk, nagy Úr Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.3.6 Nagyhét Akkordos Orgonaletét
484. Királyi zászló jár elől Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
487. Ha a keresztre néz szemem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
492. A Bárány hordja csendesen Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
496. Felnézek rád, csodás kereszt Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
498. Emlékezzünk menny Fiáról Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.3.7 Húsvét ideje Akkordos Orgonaletét
503. Krisztus a sírbolt fogja volt Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
509. Jézus, Krisztus, Üdvözítőnk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
510. Dicsőség néked, Istenünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
511. Mind jöjjetek, örvendjetek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
512. Ma örvendezzetek, hisz nincs okunk a búra! Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
514. Győzelmet vettél, ó, feltámadott! Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
515. Krisztus, virágunk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
517. Uram, közel voltam hozzád Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.3.8 Mennybemenetel Akkordos Orgonaletét
535. Megváltónk földről mennybe ment Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.3.9 Pünkösd Akkordos Orgonaletét
II.3.10 Szentháromság ideje Akkordos Orgonaletét
562. Ó, mi szent Atyánk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
565. A menny Urának tisztelet Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
568. Áldunk téged, Istenünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
569. Ím, készen áll az alkotás! Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.3.11 Reformáció, Anyaszentegyház Akkordos Orgonaletét
587. Kelj fel, kelj fel fényes nap Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.3.12 Keresztyén reménység Akkordos Orgonaletét
613. Midőn eljön az én órám Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
619. E világ mióta fennáll Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
620. Bizony betelik az idő Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
622. Ébredj, alvó, hív a szózat Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
623. Íme, lészen a kései korban Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
625. Kik a Krisztusban hunnytak el, mind boldogok Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
626. Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
627. A mennybe' fenn a trónusnál Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
628. Áldó hatalmak oltalmába rejtve Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
629. Már célba ért sok hívő gyermeked Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.4 Egyéb ünnepek Akkordos Orgonaletét
642. Magyar ének (Hatalmas Isten!) Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
643. Magyar ének (Hatalmas Isten!) Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés

II.5 Napi énekek

II.5.1 Reggel Akkordos Orgonaletét
652. Látod, Úr Isten, szívünket Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
653. Felséges Atya Úr Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
654. Az éjszakai sötétség Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
655. Könyörögjünk az Istennek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
656. Mindenkor téged, Úr Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
657. Mi, keresztyének, tenéked Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
668. Hajnalórán lelkem ébred Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.5.2 Napközben, asztali áldások Akkordos Orgonaletét
676. Ki asztalt terítesz az égi madárnak Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
677. Áldd meg, édes Istenünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
677. Áldd meg, édes Istenünk - kánon Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
II.5.3 Este Akkordos Orgonaletét
682. Felséges Isten, mennynek, földnek Ura Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
683. Mennynek és földnek nemes Teremtője Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
684. Bölcs teremtője a széles nagy földnek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
685. Ó, magas mennynek szentséges Istene Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
686. Ó, nagy hatalmú felséges Úr Isten Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
687. Emberi nemnek teremtő Istene Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
688. Felséges Isten, mennynek, földnek Ura Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
691. A fényes nap immár elnyugodott Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
692. Adjon Isten jó éjszakát Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
694. Maradj velünk mi Krisztusunk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
703. Már véget ért a nap, mit adtál Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
704. Ó, terjeszd ki, Jézusom Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés

III. Bibliaköri énekek

III.1 Könyörgés Akkordos Orgonaletét
714. Tehozzád jövünk már, Istenünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
716. Jézus, téged kereslek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
717. Ó, hova visz az út Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
725. Új szívet adj Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
729. Védelmezz, Istenem Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
730. Szentlélek, jövel Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
731. Jöjj hozzánk, Urunk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
III.2 Bizalom Istenben Akkordos Orgonaletét
746. Éltem minden dolgában Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
747. Siessetek, hamar lejár! Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
748. Bűneid átkos börtöne alján Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
749. Halld meg, bűnös ember: Jézus szeret! Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
750. Jöjj, az Úr vár reád Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
751. Jöjj el az élet vizéhez Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
752. Jöjj, élő víz Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
753. Én nem tudom, mért szeretett úgy minket Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
754. Egy szív érettem dobogott Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
755. A keresztfához megyek Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
759. Új szövetséged elfogadom Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
763. Hadd látlak Téged, ó, szívem Ura Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
764. Ha utam borítja felhőnek árnya Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
767. Semmi felől ne aggódjál Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
770. Az Úr csodásan működik Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
771. Velem vándorol utamon Jézus Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
775. Jézus a mi oltalmunk, erősségünk Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés Megnyitás Megnyitás Letöltés Letöltés
III.3 Hitvallás, hála Akkordos Orgonaletét
III.4 Keresztyén élet Akkordos Orgonaletét
III.5 Áldás Akkordos Orgonaletét